Koszyk

0 Items 0,00zł

Regulamin strony i serwisu internetowego Just.Diet

Postanowienia ogólne


1. Składający zamówienie, zwany dalej Zamawiającym lub Klientem, potwierdza, że zapoznał się z regulaminem i akceptuje wszystkie jego warunki i postanowienia.

2. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy, jaką Zamawiający zawiera z JUST DIET SP Z O.O., z siedzibą przy ul. BROWARNEJ 25/27 LOK.1, 21-400 ŁUKÓW, NIP: 8252192285, REGON: 388795013 zwanym dalej Sprzedawcą lub Usługodawcą. Adres poczty elektronicznej m.m.catering@o2.pl , dodatkowe numery telefonów kontaktowych oraz poczty elektronicznej znajdują się na stronie internetowej just.diet w sekcji Kontakt.

3. Zamawiający będący osobą fizyczną oświadcza, iż w dniu zamówienia ma ukończone 18 lat. Zamawiający oświadcza ponadto, że nie jest ubezwłasnowolniony, oraz nie występują żadne inne przeciwwskazania uniemożliwiające mu korzystanie z usług Sprzedawcy.

4. Zamawiający przy składaniu zamówienia, oświadcza, że zna swój stan zdrowia. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie straty i szkody powstałe w związku z ujawnieniem się chorób, schorzeń i uczuleń Zamawiającego.

5. W celu należytego wykonania zawartej umowy przez Sprzedawcę, Zamawiający zobowiązany jest do podania swoich danych personalnych, w tym imienia, nazwiska, adresu dostawy i specyfiki tego miejsca oraz adresu email i numeru telefonu kontaktowego. Przedmiotowe dane będą przetwarzane i przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zapisami klauzuli informacyjnej RODO.

6. Każdy zestaw cateringu dietetycznego Just.Diet składa się z 5 posiłków, chyba, że ustalono inaczej z zamawiającym. W skład zestawu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym wchodzą:

  • Śniadanie
  • II śniadanie
  • Obiad
  • Podwieczorek
  • Kolacja

 

Postanowienia dotyczące dostawy


1. Dostawy cateringu realizowane są od godzin popołudniowych w niedzielę do godzin popołudniowych w czwartek. Zestawy cateringu dietetycznego, przeznaczone do spożycia w danym dniu, mogą byś dostarczone do Zamawiającego w dniu poprzedzającym w godzinach popołudniowych/wieczornych. Harmonogram dostaw posiłków jest stały i przed dokonaniem zamówienia Klient jest zobowiązany skontaktować się i dowiedzieć kiedy otrzyma dostawę zestawów cateringu dietetycznego przeznaczonych do spożycia w danym dniu Wyjątkiem są dostawy sobotnie, które dostarczane są wraz z zestawami piątkowymi. O ewentualnych zmianach w terminie dostawy lub w przypadkach wystąpienia okoliczności losowych, Sprzedawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego i ustalić z nim możliwy termin dostawy.

2. Nie pobiera się żadnych dodatkowych opłat za dostawę zestawów na terenie miast:
Garwolin, Grodzisk Mazowiecki, Żyrardów, Piaseczno, Góra Kalwaria, Konstancin Jeziorna, Milanówek, Nadarzyn, Mszczonów, Grójec
Dostawa w okolice wyżej wymienionych miejscowości może być objęta dodatkową opłatą w zależności od odległości.

3. W celu należytego wykonania dostawy przez Sprzedawcę, Zamawiający zobowiązany jest do podania swoich danych personalnych, w tym imienia, nazwiska, adresu dostawy i specyfiki tego miejsca oraz adresu email i numeru telefonu kontaktowego. Podany adres musi zawierać również opis umożliwiający Sprzedawcy sprawną dostawę, czyli m.in. nazwę budynku, firmy, piętro, numer klatki, numer pokoju, kod do furtki, czy domofonu. Przedmiotowe dane będą przetwarzane i przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w klauzuli informacyjnej RODO.

4. Zestaw posiłków pozostawiony w umówionym przez Zamawiającego i Sprzedawcę miejscu uważa się za dostarczony. Nie dostarczenie zestawu spowodowane zaniedbaniem Zamawiającego, np. podaniem nieprawidłowych danych, nie wpuszczeniem dostawcy na posesję, do klatki w bloku czy w inne umówione miejsce, nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty za zamówienie.

5. Niedostarczenie zestawu posiłków przez Sprzedawcę w uzgodnionym przedziale czasowym nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty za zamówienie. W takim przypadku Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć zestaw pod inny uzgodniony z Zamawiającym adres lub zrealizować usługę w innym uzgodnionym z Zamawiającym terminie. Wybór spośród powyższych opcji jest ustalany każdorazowo z Zamawiającym.

6. Posiłki na dzień następny dostarczamy do Państwa w godzinach od 16:00 do 22:00
Zamówienia na dzień kolejny przyjmujemy do godz. 10:00 a w piątek do 14:00 (decyduje czas zapłaty za zamówienie).
 

Zamówienie i płatność


1. W ramach zamówienia Zamawiający może wybrać następujące pakiety diety:

a) Dieta klasyczna składająca się z 5 posiłków o kaloryczności zestawu 1200 kcal, 1600 kcal, 2000 kcal lub 3 posiłków o kaloryczności odpowiednio zmniejszonej w stosunku do pełnego 5-posiłkowego zestawu. 
b) Dieta sportowa składająca się z 5 posiłków o kaloryczności 2000 kcal lub 3000 kcal;
c) Dieta wegetariańska lub wegetariańska z rybą składająca się z 5 posiłków o kaloryczności 1200 kcal lub 1600 kcal;
d) Dieta dla diabetyka składająca się z 5 posiłków o kaloryczności 1200 kcal, 1600 kcal lub 2000 kcal;
e) Dieta bez laktozy z ograniczeniem glutenu składająca się z 5 posiłków o kaloryczności 1200 kcal, 1600 kcal lub 2000 kcal;
f) Dieta oczyszczająca składająca się z 5 posiłków o kaloryczności 1000 kcal.


2. Korzystanie z usług Sprzedawcy jest możliwe odpłatnie po uprzedniej wpłacie środków przelewem na rachunek Sprzedawcy lub operatora usług płatniczych, z którym Sprzedawca zawarł umowę. Cena za usługi Sprzedawcy obowiązuje wg cenników zamieszczonych na stronie just.diet. Ceny widoczne na stronie oraz w formularzu zamówienia, są cenami brutto wyrażonymi w PLN.

3. Warunkiem realizacji zamówienia jest:

3.1 Płatność:

a) Zaksięgowanie płatności z góry za usługę na rachunku bankowym Sprzedawcy;
b) Informacja od operatora usług płatniczych o wpłacie dokonanej przez Zamawiającego;
c) Płatność w siedzibie Sprzedawcy.

3.2 Podanie informacji do zamówienia:

a) Wybór diety;
b) Podanie dokładnych danych Zamawiającego i dostawy;
c) Uzgodnienie ze Sprzedawcą terminu dostawy.


4. Standardowo do każdego zamówienia wystawiamy paragon z kasy fiskalnej. Podczas składania zamówienia Klient oświadcza czy zakupu dokonuje osoba prywatna czy firma. Zamawiający w chwili składania zamówienia może zażądać wystawienia faktury VAT lub paragonu z numerem NIP. Sprzedawca w późniejszym okresie, na żądanie Klienta, będzie mógł wystawić fakturę VAT z nr NIP Zamawiającego do paragonu tylko i wyłącznie w przypadku gdy nr NIP był podany na paragonie.

5. Dostawa zamówionych przez Zamawiającego zestawów posiłków będzie zrealizowana w dniu uzgodnionym przez niego ze Sprzedawcą, gdy Zamawiający spełnił warunki realizacji zamówienia i uregulował płatność.

6. W trakcie realizacji zamówienia Sprzedawca akceptuje możliwość zmian planu diety, zmian miejsca dostaw oraz przesunięcie dostaw w czasie. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, jest poinformowanie Sprzedawcy poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: m.m.catering@o2.pl najpóźniej do godziny 10.00 dnia roboczego poprzedzającego dzień, którego dotyczy zmiana. Zmiany zgłoszone po upływie wyżej określonego terminu nie zostaną zrealizowane.

7. Jeżeli na skutek zmian dokonanych w zamówieniu na koncie rozliczeniowym Zamawiającego powstanie nadpłata, to nie podlega ona zwrotowi, a zostaje przeliczona na kolejny okres zamówienia.

8. Jeżeli na skutek dokonanych zmian w zamówieniu, na koncie rozliczeniowym Zamawiającego powstanie niedopłata, Sprzedawca poprosi Zamawiającego o jej niezwłoczne uregulowanie. W przeciwnym razie Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostaw zamówionych zestawów do czasu zaksięgowania należności.
 

Postanowienia dotyczące reklamacji


1. Zamawiający uprawniony jest do złożenia reklamacji, jeśli przedmiot zamówienia lub realizacja zamówienia nie są zgodne z zamówieniem. Zamawiający zobowiązany jest do zgłoszenia reklamacji niezwłocznie w terminie do 24 godzin od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji i stosownie do zapisów prawa regulujących reklamacje produktów żywnościowych.

2. Prawidłowo zgłoszona reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i adres klienta składającego reklamację, datę dostawy lub zgłoszenie jej nie dostarczenia, jeśli dotyczy konkretnego zestawu posiłków, zwięzły opis przyczyny zgłaszania reklamacji oraz formę akceptowanej rekompensaty (ponowne dostarczenie posiłków lub zwrot należności za nie dostarczenie lub niezgodność posiłków z umową). Na czas i wynik procesu reklamacyjnego może wpłynąć zamieszczenie przez Zamawiającego w zgłoszeniu dokumentacji fotograficznej.

3. Reklamacja powinna zostać zgłoszona za pośrednictwem poczty elektronicznej: m.m.catering@o2.pl bądź pismem przesłanym na adres JUST DIET SP Z O.O., u. Browarna 25/27 lok.1, 21-400 Łuków

4. Reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie do 14 dni. O wyniku reklamacji Klient zostanie poinformowany wiadomością e-mail lub pocztą tradycyjną.

5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Klient może wybrać formę rekompensaty. Dostępne możliwości to ponowna dostawa nie dostarczonych lub niezgodnych z umową posiłków lub zwrot gotówki. Kwoty należności za pozytywnie rozpatrzone reklamacje zwracane będą do Klienta w terminie do 14 dni od pozytywnego rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego.

6. W zakresie nieobjętym postanowieniami powyższego regulaminu, zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego.
 

Ustawowe odstąpienie od umowy


1. Poniższy zapis regulaminu ma zastosowanie dla Usługobiorców/Zamawiających oraz  klientów będących konsumentami, i dotyczy umów zawieranych pomiędzy nimi a Usługodawcą/Sprzedawcą.

2. Sprzedawca informuje, iż na podstawie art. 38 pkt. 4 oraz pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 wymienionej ustawy, ponieważ przedmiotem usługi świadczonej przez Sprzedawcę jest produkt szybko ulegający zepsuciu i mający krótki termin przydatności do spożycia.
 

 

Umowne odstąpienie od umowy


1. Poniższy zapis regulaminu reguluje umowne prawo o świadczenie usługi i dotyczy umowy zawartej pomiędzy jej stronami czyli Sprzedawcą i Klientem. Ma on charakter dodatkowy, dobrowolny oraz nie wyłącza, nie zawiesza i nie ogranicza innych praw Klienta.

2. Sprzedawca na zgłoszenie Zamawiającego, który nie dokonał jeszcze płatności oraz którego realizacja zamówienia nie została jeszcze rozpoczęta, może to zamówienie anulować. Warunkiem anulowania zamówienia jest dostarczenie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy w terminie co najmniej 2 dni roboczych przed planowanym otrzymaniem zamówienia. Oświadczenie można dostarczyć osobiście lub  pocztą tradycyjną/kurierem do siedziby Sprzedawcy (decyduje data otrzymania oświadczenia przez Sprzedawcę) lub pocztą elektroniczną na adres m.m.catering@o2.pl

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy przez Klienta powinno zawierać: dane Sprzedawcy i dane Zamawiającego, nazwę zamawianych produktów, datę złożenia zamówienia i w przypadku składania oświadczenia w wersji papierowej – datę i podpis Klienta.

4. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy realizacji Usługi z ważnych przyczyn, np. gdy Klient złożył zamówienie do miejsca, w którym Sprzedawca nie świadczy usług, poza obszarem dostaw lub gdy Klient zamówił usługę w godzinach, w których Sprzedawca nie ma możliwości jej realizacji. Sprzedawca dopuszcza możliwość negocjacji celem zaproponowania Klientowi usługi możliwej do realizacji, w miejscu i czasie akceptowanym przez Klienta. Sprzedawca poinformuje Klienta o braku możliwości realizacji zamówienia i odstąpieniu od umowy, niezwłocznie po ustaleniu takiego faktu, najpóźniej w dniu planowanej dostawy, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej zgodnie z danymi podanymi przez Zamawiającego przy składaniu Zamówienia.
 

Postanowienia końcowe
 

1. Zmiana regulaminu – usługodawca zastrzega sobie dokonywania zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn. W przypadku gdyby zmiany miały dotyczyć wprowadzenia nowych opłat lub podwyższeniu istniejących, Klient ma prawo odstąpić od umowy.

2. W przypadkach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują zapisy polskiego prawa m.in. Kodeks Cywilny, Ustawa o Prawach Konsumenta i inne.Znajdz nas na Instagramie

Kontakt


JUST DIET Sp. z o.o.

tel.: 570 730 888
e-mail: m.m.catering@tlen.pl

Numer konta do wpłat:
20 1600 1462 1858 7570 3000 0001
Do państwa dyspozycji jesteśmy od poniedziałku do piątku w godz 8:00 - 16:00 pod numerami telefonów:

570 730 888 - Warszawa, Łódz, Góra Kalwaria, Piaseczno, Garwolin, Sochaczew, Skierniewice, Łowicz, Piotrków Trybunalski, Rawa Mazowiecka, Pabianice, Brwinów, Pruszków, Piastów, Bronisze, Ożarów Mazowiecki, Ołtarzew
577 755 040 - Lublin
536 458 666 - Radom, Puławy, Biała Podlaska, Zgierz, Tomaszów Mazowiecki

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z nami za pomocą poczty email lub zadzwoń do nas.

Biuro czynne w dniach pon-pt. w godzinach 8:00 - 16:00

Polityka plików cookies
Regulamin

Gdzie działamy:
Augustów, Białystok, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Elbląg, Gdynia, Inowrocław, Janów Lubelski, Kraśnik, Lublin, Łomża, Mysłowice, Nowy Sącz, Olsztyn, Pruszków, Ruda Śląska, Sosnowiec, Tychy, Wrocław, Zakopane, Biała Podlaska, Częstochowa, Świdnik, Sierpc, Gdańsk, Jarocin, Kałuszyn, Leszno, Malbork, Opole, Piaseczno, Rabka Zdrój, Starachowice, Trzebnica, Wałbrzych, Zielona Góra, Bielsko Biała, Czechowice-Dziedzice, Gorzów Wielkopolski, Jastrzębie Zdrój, Kraków, Legnica, Mińsk Mazowiecki, Otwock, Puławy, Rybnik, Sulejówek, Tarnów, Włocławek, Zamość, Bytom, Ciechanów, Grójec, Józefów, Katowice, Mszczonów, Ostrowiec Świętokrzyski, Piła, Rzeszów, Słomczyn, Toruń, Władysławowo, Zabrze, Bydgoszcz, Czarnków, Gliwice, Jelenia Góra, Koszalin, Międzyrzec Podlaski, Oświęcim, Pszczyna, Radom, Sochaczew, Tomaszów Lubleski, Wieliczka, Zwierzyniec, Biłgoraj, Grudziądz, Jarocin, Kielce, Myślenice, Ostrołęka, Pułtusk, Rawa Mazowiecka, Słupsk, Trzcianka, Wyszków, Zbuczyn, Bełchatów, Góra Kalwaria, Kutno, Mława, Ostrów Mazowiecka, Pabianice, Szczecin, Warka, Warszawa, Żyrardów, Ostróda, Piotrków Trybunalski, Sopot, Zambrów.